Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Đậu Hoàng Hưng

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng
trong công việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế
Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm được thu thập thông
qua khảo sát 353 nhân viên văn phòng. Kết quả phân tích mô hình nghiên cứu,
phân tích nhân tố khám phá cho thấy, có 03 yếu tố, gồm: (i) Tài chính và môi
trường làm việc; (ii) Mối quan hệ với đồng nghiệp; (iii) Mối quan hệ với cấp trên ảnh
hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng tại các
doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó, mức độ ảnh hưởng của yếu
tố Tài chính và môi trường làm việc là lớn nhất.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009