Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN NGHỀNGHIỆP KHI VIỆT NAM GIANHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn, Thân Thanh Sơn, Vũ Đình Khoa

Tóm tắt


Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập với mục đích hình thành một khu vực kinh tế ổn
định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư được chu
chuyển tự do, tạo thuận lợi di chuyển lao động có tay nghề. Điều này tạo ra cơ hội và thách thức
cho nhân lực đã qua đào tạo nói chung và nhân lực lĩnh vực Kinh doanh và quản lý nói riêng.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
đào tạo nhân lực lĩnh vực Kinh doanh và quản lý đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp thông qua
khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán tại
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả các
phân tích đã cho thấy, các yếu tố:(i)Giảng viên;(ii)Chương trìnhđào tạo;(iii)Thực hành, thực tế;
(iv) Cơ sở vật chất có ảnh hưởng tích cực đến Động lực học tập của sinh viên; đồng thời, yếu tố
Động lực học tập của sinh viên đóng vai trò trung gian trong mối quan hệgiữa yếu tốChất lượng
đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp với các yếu tố Giảng viên, Chương trình đào tạo, Thực
hành, thực tế, Cơ sởvật chất.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009