Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN THANG ĐO ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DƯỚI GÓC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM

Trần Thanh Sơn, Ngô Thanh Quang

Tóm tắt


Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế, thương mại điện tử tại
Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên, chưa thực sự tương xứng với
tiềm năng hiện có. Một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển đó là sự
thiếu niềm tin của khách hàng bởi vẫn còn một số doanh nghiệp, doanh thương
vụ lợi, gian dối. Điều này liên quan đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh, đặc
biệt trong môi trường thương mại điện tử. Vấn đề này nhận được sự quan tâm
của nhiều học giả, tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu đã có được thực hiện ở các
nước phát triển, do đó việc nghiên cứu tại các nước đang phát triển là cần thiết.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển một thang đo về đạo đức của
người bán hàng trong thương mại điện tử dưới góc độ nhận thức của khách hàng
tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn
trong tương lai, góp phần giúp nhà quản trị, quản lý tham khảo những chính
sách kinh doanh phù hợp, hiệu quả cho doanh nghiệp mình.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009