Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHI TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ÁP DỤNG THEO BASEL II

Trần Thị Lan Anh

Tóm tắt


Để đảm bảo an toàn và lành mạnh cho hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam đã đưa ra những quy định về đảm bảo an toàn, đặc biệt là quy
định về tỷ lệ an toàn vốn căn cứ vào các chuẩn mực quốc tế về an toàn trong hoạt
động của hệ thống ngân hàng nói chung và an toàn vốn nói riêng. Hiện tại, quy
định về tỷ lệ an toàn vốn của Việt Nam đã đảm bảo các tiêu chuẩn của Basel I và
tiến tới năm 2020, sẽ thực hiện theo Basel II trên toàn hệ thống. Nghiên cứu này
phân tích thực trạng về tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt
Nam giai đoạn 2010-2016, thông qua công cụ SWOT, phân tích điểm mạnh, điểm
yếu, cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng khi chính thức áp dụng tỷ lệ an
toàn vốn theo Basel II. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải
pháp giúp các ngân hàng thực hiện đúng quy định về tỷ lệ an toàn vốn khi thực
hiện theo Basel II.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009