Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM

Đào Thị Hà Anh

Tóm tắt


Ngày nay, khi tri thức và kinh tế ngày càng phát triển, người dân Việt Nam sẽ
ngày một chú ý và hướng đến tiêu dùng sản phẩm may mặc có chất lượng cao. Vì
vậy, nhiều hãng may mặc nước ngoài đã đổ bộ vào Việt Nam và kinh doanh
thành công trong thời gian qua. Nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của các
doanh nghiệp may mặc, nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố tác động đến
lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam, từ đó giúp doanh
nghiệp có nhận thức và hành động cụ thể trong việc giữ vững uy tín, lòng trung
thành thương hiệu của người dân vào thương hiệu Việt, đồng thời mở rộng thị
trường nội địa trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế ngày càng khốc liệt do hội nhập
khu vực và quốc tế. Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng
kỹ thuật phỏng vấn sâu để xác định các yếu tố: (i) chất lượng cảm nhận, (ii) lòng
tin thương hiệu, (iii) nhận diện thương hiệu, (iv) chất lượng mối quan hệ giữa
người tiêu dùng và thương hiệu có mối quan hệ và tác động tích cực tới lòng
trung thành thương hiệu may mặc của người tiêu dùng Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009