Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Phạm Việt Dũng, Nguyễn Duy Chức

Tóm tắt


Kiểm soát quá trình bằng thống kê (Statistical Process Control - SPC) là việc
sử dụng các công cụ thống kê để giám sát, quản lý và cải tiến quy trình trong quá
trình sản xuất. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố để thực hiện thành công SPC
từ khảo sát thực nghiệm với mẫu là 316 doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa và
nhỏ. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, kết quả
nghiên cứu đã chỉ ra 05 yếu tố để thực hiện thành công SPC tại các doanh nghiệp
Việt Nam, đó là: (i) Cam kết của lãnh đạo cấp cao; (ii) Làm việc nhóm; (iii) Vai trò
của bộ phận chất lượng; (iv) Triển khai thực hiện SPC; (v) Lưu trữ và cập nhật dữ liệu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009