Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH THANH HÓA

Cao Thị Thanh, Trần Quang Hưng

Tóm tắt


Nghiên cứu này kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của người lao động tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh Thanh Hóa. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả đã phân
tích dữ liệu từ một mẫu 370 người lao động của Trung tâm. Kết quả nghiên cứu
cho thấy, động lực làm việc của người lao động tại Trung tâm chịu ảnh hưởng bởi
04 yếu tố, bao gồm: (1) Công việc, (2) Sự phù hợp mục tiêu, (3) Cơ hội đào tạo và
thăng tiến và (4) Lãnh đạo; trong đó, yếu tố Công việc có mức độ ảnh hưởng
mạnh nhất, tiếp đến là Sự phù hợp mục tiêu, Cơ hội đào tạo và thăng tiến, cuối
cùng là yếu tố Lãnh đạo. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số
giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm trong
thời gian tới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009