Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ DỮ LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM NIÊM YẾT

Đặng Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nga

Tóm tắt


Hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề cơ bản và quan trọng trong sản
xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó
khăn và sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay ở Việt Nam. Bài báo trình bày nghiên
cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Dữ liệu được thu thập từ 154 doanh nghiệp hoạt động trong ngành Xây dựng
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012-2016, với 770 quan
sát. Hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo bằng thước đo ROA. Các biến độc lập
trong nghiên cứu gồm: SIZE, CS, CR, RT, AT, ROS và AGE. Áp dụng phần mềm
Eview 9 để phân tích dữ liệu, kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự tác động nghịch
biến giữa CS với ROA; các yếu tố AGE, RT, AT, CR, CS, ROS có sự ảnh hưởng đồng
biến đến chỉ tiêu ROA.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009