Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ABC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nguyễn La Soa

Tóm tắt


Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng
thành công phương pháp Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC). Dữ liệu được
thu thập từ nhà quản trị các cấp của 162 doanh nghiệp là khác hàng của các
doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng,
đánh giá thực trạng phân bổ chi phí tại các doanh nghiệp hiện nay và các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng vận dụng thành công phương pháp kế toán ABC. Kết
quả nghiên cứu đã cho thấy, nhà quản trị chưa thực sự hài lòng với phương pháp
phân bổ chi phí hiện tại ở các doanh nghiệp; khả năng vận dụng thành công
phương pháp kế toán ABC chịu ảnh hưởng bởi sáu yếu tố: (i) Chiến lược kinh
doanh; (ii) Nguồn lực tài chính; (iii) Trình độ nguồn nhân lực; (iv) Đặc điểm sản
xuất kinh doanh; (v) Đặc điểm tổ chức quản lý và (vi) Văn hoá doanh nghiệp. Trên
cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị giúp các doanh
nghiệp vận dụng thành công phương pháp kế toán ABC, nâng cao lợi thế cạnh
tranh trong xu thế hội nhập.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009