Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Đậu Hoàng Hưng

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
học phần HTTKT tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp
nâng cao chất lượng đào tạo học phần này. Thông qua phương pháp điều tra
khảo sát, dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 275 đánh giá của sinh viên và
giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ba
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học phần HTTKT tại trường Đại học
Công nghiệp là: (i) Sinh viên; (ii) Giảng viên và (iii) Tài liệu học tập, trong đó, mức
độ ảnh hưởng của yếu tố Sinh viên là lớn nhất và mức độ ảnh hưởng ít nhất là yếu
tố Tài liệu học tập. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến
nghị nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần HTTKT nói riêng, nâng cao
chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
nói chung.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009