Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ PHÙ HỢP CỦA THANG ĐO HEDPERF TRONG ĐO LƯỜNG NHẬN THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Đặng Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Tóm tắt


Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về thang đo chất lượng dịch vụ, nghiên
cứu này đã lựa chọn thang đo HEDPERF để kiểm tra sự phù hợp trong đo lường
nhận thức về chất lượng dịch vụ giáo dục của sinh viên thông qua khảo sát 296
sinh viên đại học chính quy trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sử dụng phần
mềm SPSS phân tích bộ thang đo ban đầu, kết quả kiểm định thu được 27 biến
quan sát cho yếu tố chất lượng dịch vụ theo năm khía cạnh (học thuật, cơ sở vật
chất, vấn đề về chương trình, phi học thuật, sự tin cậy và đồng cảm); đồng thời,
kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt trong đánh giá về chất lượng
dịch vụ giữa sinh viên nam và nữ, giữa sinh viên ngành kinh tế, kế toán và ngành
kỹ thuật.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009