Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trần Thị Thùy Trang, Trần Thùy Linh, Trần Thị Hiền Lương

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thích ứng nghề nghiệp
của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Công nghiệp
Hà Nội theo các yêu cầu về kỹ năng, thái độ, kiến thức cần có. Dữ liệu nghiên cứu
được thu thập từ 120 cựu sinh viên chuyên ngành Kế toán trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội và nhà quản trị doanh nghiệp (nơi các sinh viên hiện đang làm
việc). Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả hồi quy cho thấy,
hai yếu tố là Quản lý và Thái độ có tác động đến sự hài lòng của đối tượng khảo
sát, trong đó yếu tố Quản lý có mức độ tác động lớn hơn yếu tố Thái độ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009