Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Thu Huyền, Đào Thị Nhung, Bùi Thị Kim Nhiên

Tóm tắt


Nghiên cứu này phân tích đánh giá của người sử dụng lao động về kỹ năng
nghề nghiệp của nhân viên kế toán là cựu sinh viên học ngành Kế toán tại các
trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, đánh
giá của người sử dụng lao động về việc trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho nhân
lực kế toán được đào tạo tại các trường đại học này chưa cao. Nguyên nhân chính
được chỉ ra là do chương trình đào tạo hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu thực
tiễn của doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến
nghị nhằm phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên kế toán trước khi ra
trường, từ đó dần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của xã hội.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009