Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giáp Đăng Kha

Tóm tắt


BCTC thể hiện thực trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Việc ra quyết định quản lý phụ thuộc chủ yếu vào thông tin
BCTC được đưa ra vào thời điểm quyết định lập BCTC. Trong khi đó, thông tin tài
chính phụ thuộc nhiều vào các ước tính kế toán. TSCĐ hữu hình chiếm tỷ trọng
đáng kể trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp áp dụng các
ước tính trong kế toánTSCĐ để ghi nhận và đo lường các TSCĐ hữu hình đó, dẫn
đến thực trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp khác nhau. Áp dụng phương pháp phân tích thực nghiệm, thiết kế Bảng
cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, kết quả
nghiên cứu đã khẳng định sự bất ổn của điều kiện tài chính và hiệu quả hoạt
động của một doanh nghiệp là kết quả của các ước tính kế toán TSCĐ hữu
hìnhkhác nhau.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009