Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG VÒNG BI BẰNG PHƯƠNG PHÁP EMD EN-TRÔ-PI NĂNG LƯỢNG VÀ MẠNG NƠ RON RBF

Lê Đức Hiếu

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một phương pháp mới trong chẩn đoán hư hỏng của vòng bi kết hợp giữa EMD en-trô-pi năng lượng và mạng nơ ron RBF. Đầu tiên, tín hiệu gốc được phân tích thành các thành phần IMFs bởi phương pháp EMD, sau đó theo lý thuyết của en-trô-pi năng lượng EMD thiết lập được các véc tơ đặc tính hư hỏng từ một số IMFs đầu tiên chứa các thông tin lỗi trội nhất. Do đó, để nhận dạng các hư hỏng của vòng bi, các véc tơ đặc tính được chọn làm các véc tơ đầu vào của mạng RBF. Các kết quả phân tích từ các tín hiệu rung động của vòng bi (Bình thường, Hỏng ca trong, Hỏng bi, và Hỏng ca ngoài) bằng phương pháp kết hợp giữa EMD và RBF chỉ ra rằng phương pháp này, EMD-RBFN, có thể nhận dạng chính xác, hiệu quả các hư hỏng của vòng bi và tốt hơn việc kết hợp giữa wavelet packet với RBFN.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009