Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN HỆ GIỮA ÁP SUẤT KHÍ THUỐC TRONG BUỒNG KHÍ VỚI KÍCH THƯỚC LỖ TRÍCH KHÍ CỦA SÚNG RPĐ

Trần Quốc Trình, Vũ Thị Huệ

Tóm tắt


Bài báo trình bày mối quan hệ giữa áp suất khí thuốc trong buồng khí với kích thước lỗ trích khí của súng tự động RPĐ. Ban đầu từ việc tính toán áp suất trong nòng súng RPĐ dựa trên giá trị áp suất tại vị trí trích khí, tính được áp suất trong buồng khí. Trên thân ống trích khí có ba lỗ trích khí với độ rộng khác nhau là 1,5mm; 2,0mm; 4,0mm, với mỗi lỗ có phân bố áp suất khí khác nhau. Tuy nhiên các đường đặc tính áp suất này có tính đồng dạng với nhau. Bài báo cung cấp một tài liệu tham khảo cho học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009