Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CHO DẦM TIMOSHENKO CHỊU TẢI TRỌNG DI ĐỘNG

Nguyễn Văn Luật, Khuất Đức Dương, Nguyễn Thị Thu Hường

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) trong đó xây dựng công thức PTHH với ba chuyển vị nút cho dầm Timoshenko chịu tải trọng di động. Kết quả tính đưa ra được ứng xử động học của dầm chịu tải trọng điều hòa di động, trong đó có so sánh với dầm Bernoulli. Nghiên cứu dầm Timoshenko bằng phương pháp PTHH đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, tuy nhiên điểm khác biệt của bài báo là ở cách xây dựng công thức PTHH trực tiếp từ nguyên lý năng lượng cực tiểu với cách lựa chọn hàm dạng dựa trên đặc điểm của dầm. Thuật toán số sử dụng trong phần tính dựa trên phương pháp gia tốc trung bình trong họ các phương pháp Newmark.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009