Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Máy tách vỏ lá nha đam tự động

Tưởng Phước Thọ, Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Ngọc phương

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một thiết kế hệ thống tách vỏ lá nha đam tự động năng
suất cao 5000kg/giờ. Hệ thống gồm có các cơ cấu cấp và định hướng
nguyên liệu, cơ cấu vạt mép tách vỏ, cơ cấu tải fille và thải vỏ. Báo
báo trình bày các kết quả thiết kế, tính toán các cơ cấu cơ khí của hệ
thống cũng như hệ thống truyền động. Sau khi hoàn thành, hệ thống
được thực nghiệm để đánh giá hiệu quả và các chức năng yêu cầu của
hệ thống tách vỏ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009