Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát động lực học của súng AKMS khi kể đến ma sát của nước

Trần Quốc Trình, Phùng Xuân Sơn

Tóm tắt


Sau khi cải tiến súng AKMS để bắn được ở hai môi trường, quãng đường
chuyển động của bệ khóa tăng lên và lỗ trích khí cũng rộng hơn, việc tính
toán động lực học của súng là rất cần thiết vì cả khâu cơ sở và các khâu
làm việc đều chịu ma sát của nước khi chuyển động. Với việc đưa thêm
vào hàm cản nhớt, bài báo đã tính toán động lực học của súng, so sánh đồ
thị của khâu cơ sở trước và sau cải tiến để khẳng định khả năng làm việc
tin cậy của súng. Các kết quả tính toán đã khẳng định tính đúng đắn của
việc cải tiến súng để khẩu súng này có thể bắn được hai môi trường.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009