Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát dao động hệ thống khoan nòng súng bằng phương pháp Gun drilling

Dương Quốc Dũng, Trần Quang Dũng, Dương Việt Hùng

Tóm tắt


Dao động của hệ thống khoan lỗ sâu là một hiện tượng tương đối
phức tạp và ảnh hưởng lớn đến chất lượng lỗ sau khi khoan. Bài báo
khảo sát dao động của hệ thống khoan lỗ sâu khi khoan nòng súng với
đường kính d = 22mm bằng phương pháp Gun drilling. Bài toán dao
động riêng và dao động uốn của mũi khoan với các chiều sâu khoan
khác nhau được khảo sát bằng cách sử dụng phần mềm ANSYS
Workbench. Các kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho việc thiết kế
chế tạo thiết bị khoan nòng súng tại Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009