Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH MỨC RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC PPP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2014-2015

Thân Thanh Sơn, Phạm Hồng Thái

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê để xác định mức rủi ro của các yếu tố, kết quả đã cho thấy, mức rủi ro chung trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam ở mức trung bình (2,02 trên thang Likert 5 mức độ).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009