Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SAPA, TỈNH LÀO CAI

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Trương Công Khải

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ hành chính thuế trên địa bàn huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng kết luận của Lassas và cộng sự (2000), về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, kết hợp với mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman và cộng sự, đồng thời khảo sát 07 chuyên gia, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu. Thông qua khảo sát 324 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ hành chính thuế trên địa bàn huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, kết quả phân tích đã chỉ ra rằng, trong 06 yếu tố được đề xuất, có đủ cơ sở để kết luận 05 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ hành chính thuế trên địa bàn huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Trong đó, yếu tố có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất là Sự đồng cảm, tiếp đến là các yếu tố Sự tin cậy, Sự đáp ứng, Sự đổi mới và cuối cùng là yếu tố Phương tiện hữu hình. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009