Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

Trần Thị Thịnh, Lê Thùy Hương

Tóm tắt


Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt ngày nay, thương hiệu là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng. Để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thường sử dụng các công cụ truyền thông marketing, trong đó có truyền thông qua MXH. Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa truyền thông qua MXH và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp BĐS Hà Nội thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biến độc lập đo lường MXH đều ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp BĐS Hà Nội và đều ảnh hưởng tích cực, trong đó biến độc lập tương tác có mức độ ảnh hưởng lớn nhất, biến độc lập tùy biến có mức độ ảnh hưởng nhỏ nhất. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp trong việc sử dụng truyền thông marketing qua MXH để nâng cao giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh BĐS Hà Nội.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009