Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP NANO COMPOZIT Fe-BTC/GO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT KHÔNG DÙNG DUNG MÔI

Vũ Thị Hòa, Lê Hà Giang, Vũ Minh Tân, Vũ Anh Tuấn

Tóm tắt


Vật liệu compozit kết hợp giữa Fe-BTC và graphen oxit được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Các mẫu vật liệu được đặc trưng bởi phương pháp nhiễu xạ tia X(XRD), phương pháp phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX), phương pháp hấp phụ và khử hấp phụ N2 (BET), phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR). Vật liệu nano compozit Fe-BTC/GO được thử nghiệm khả năng phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm (RR195) trong dung dịch nước. Vật liệu này thể hiện tốt khả năng làm xúc tác quang hóa. Điều này mở ra một tiềm năng ứng dụng của vật liệu Fe-BTC/GO trong phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm hoạt tính trong dung dịch nước.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009