Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG KHÍ PROPANE ĐỐI VỚI ĐỘNG CƠ XĂNG

Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thị Huệ

Tóm tắt


Hiện nay, đứng trước vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, một trong những nguyên nhân đó là từ khí thải của động cơ, mỗi quốc gia có những chính sách riêng để giảm phát thải khí độc hại. Nhằm giảm ảnh hưởng từ các chất độc hại đối với môi trường và con người, đáp ứng yêu cầu được quy định về khí thải đối với động cơ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ thì một trong những hướng nghiên cứu hiện nay là sử dụng nhiên liệu thay thế. Trong nghiên cứu này để đánh giá hiệu quả làm việc của động cơ khi bổ sung khí propane các tác giả xây dựng mô hình động cơ bằng phần mềm AVL Boost, rồi từ đó khảo sát đánh giá với các tỷ lệ propane được thay thế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009