Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHƯƠNG PHÁP TRIỆT NHIỄU TẠP THÍCH NGHI MỚI SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER PHÂN ĐOẠN FrFT

Đào Thị Phương Mai

Tóm tắt


Triệt nhiễu thích nghi là một phương pháp hiệu quả trong bài toán loại bỏ can nhiễu. Bài báo trình bày một phương pháp triệt nhiễu tạp thích nghi mới hiệu quả hơn so với phương pháp cổ điển trước đó. Phương pháp mới được thực hiện trên cơ sở cải tiến thuật toán lọc thích nghi cổ điển và sử dụng biến đổi Fourier phân đoạn Fractional Fourier Transform (FrFT). Đóng góp của phương pháp mới thể hiện ở giá trị sai số bình phương trung bình chuần hóa Normalized Mean Square Error (NMSE) trong 3 trường hợp tín hiệu vào khác nhau khi dùng phương pháp mới đều nhỏ hơn so với giá trị được tính khi dùng phương pháp cổ điển. Các kết quả mô phỏng đã chỉ ra tính hiệu quả của phương pháp mới. Triệt nhiễu thích nghi sử dụng biến đổi Fourier phân đoạn FrFT là một giải pháp đầy triển vọng cho bài toán loại bỏ can nhiễu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009