Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA GIÁM SÁT CÁC TRẠM BÁN XĂNG DẦU TỪ XA ĐỂ PHỤC VỤ CHỐNG THẤT THU THUẾ

Hà Mạnh Đào

Tóm tắt


 Vấn đề giám sát các trạm bán xăng/dầu nhằm chống thất thu thuế đang là vấn đề bức xúc và nổi cộm hiện nay. Đã có nhiều giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề này nhưng đều có nhiều mặt hạn chế khác nhau, nhất là tính giải quyết toàn bộ, vấn đề an ninh bảo mật, độ trung thực của dữ liệu… Bài báo này đề xuất một giải pháp khách quan mang tính toàn bộ, đặt vấn đề an toàn bảo mật và xác thực ở mức độ cao, dễ dàng tích hợp với các hệ thống IoT khác- hệ thống GASIoT2017. Kết quả thực nghiệm thực tế đã chứng tỏ hệ thống GASIoT2017 hoạt động ổn định, tin cậy, đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009