Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO MẬT ẢNH DỰA TRÊN HỘP THAY THẾ VÀ LÝ THUYẾT HỖN ĐỘN

Nguyễn Anh Dũng, Ngô Văn Huấn

Tóm tắt


Bài báo đề xuất thiết kế hộp thay thế S-box mới sử dụng Triangle-Chaotic (TCM), Logistic 1D cải tiến. Đề xuất phương án bảo mật ảnh dùng hàm Chaos 2D cross để xáo trộn vị trí điểm ảnh, thay đổi giá trị điểm ảnh sử dụng S-box và Logistic 1D. Sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ảnh bảo mật để kiểm tra phương án đề xuất, kết quả chỉ ra phương án đề xuất đảm bảo yêu cầu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009