Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUÁ TRÌNH PHÂN CỰC VÀ DẪN ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU PEN DƯỚI ỨNG SUẤT ĐIỆN - NHIỆT

Hoàng Mai Quyền, Nguyễn Mạnh Quân

Tóm tắt


Phép đo dòng điện phân cực sole (APC), dòng điện dẫn ở điện trường cao và điện phát quang (EL) được thực hiện trên vật liệu poly(ethylene naphthalene 2,6-dicarboxylate) (PEN) - một polyester cực tính cao. Mục đính của nghiên cứu là tìm hiểu quá trình phân cực và dẫn điện trong vật liệu dưới tác dụng của ứng suất điện - nhiệt. Khi đặt điện môi dưới điện trường và nhiệt độ thấp, những đường đặc tính dòng điện - thời gian đo được tuyến tính trong hệ tọa độ logarit, chứng tỏ chúng được hình thành bởi chủ yếu là quá trình phân cực. Tuy nhiên, những kết quả nhận được ở điện trường và/hoặc nhiệt độ cao lại cho những đường đặc tính phi tuyến, ở đây quá trình phân cực và dẫn điện cùng nhau góp phần hình thành nên dòng điện ngoài. Từ phép đo EL, điện trường ngưỡng được xác định trong khoảng từ 210 đến 240kV/mm đối với tất cả các nhiệt độ đo. Từ điện trường này, tín hiệu EL được coi như gây ra bởi sự kết hợp của các điện tích trái dấu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009