Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 48 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG CHỐNG SÉT VAN ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỊU SÉT CỦA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220KV

Ninh Văn Nam, Trần Văn Tớp

Tóm tắt


Xác định vị trí và số lượng chống sét van (CSV) lắp đặt trên đường dây truyền tải để đạt được suất cắt tốt nhất luôn là bài toán mang tính thời sự, có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề giảm thiểu sự cố do sét trên các đường dây truyền tải. Bài báo này trình bày giải pháp lựa chọn vị trí, số lượng CSV lắp đặt trên đường dây truyền tải. Một số yếu tố như khả năng chịu sét của mỗi vị trí cột, điện trở tiếp địa cột, chiều cao cột, chiều dài khoảng cột, độ cao của cột được xét tới. Kết quả tính toán dựa trên phương pháp mô hình điện hình học và chương trình mô phỏng quá độ điện từ EMTP. Nghiên cứu và các kết quả tính toán mô phỏng được thực hiện với đường dây 220kV nhánh rẽ Sơn Động. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở tham khảo, gợi ý cho việc lựa chọn vị trí, số lượng CSV tốt nhất để lắp đặt cho các đường dây truyền tải điện.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009