Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngô Thúy Hà

Tóm tắt


Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số khách hàng doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng với hầu hết các ngân hàng ở nhiều nước, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Do đó, việc cung cấp các dịch vụ tín dụng tốt để đạt được mức độ hài lòng cao của đối tượng này ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc thu hút và duy trì khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng. Nghiên cứu này nhằm phân tích mức độ hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của DNNVV với dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối tương quan tích cực giữa Hình ảnh, Tiện ích, Sự đồng cảm, Sự đảm bảo và Giá cả với Sự hài lòng của các DNVVN đối với dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009