Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CẤU TRÚC TỚI TÍNH GIÃN CỦA VẢI BÔNG DỆT THOI

Nguyễn Thị Lệ

Tóm tắt


Đặc tính kéo giãn rất quan trọng đối với chất lượng vải may mặc. Mối quan hệ giữa các đặc trưng kéo giãn và thông số kỹ thuật của vải khá phức tạp với nhiều biến số. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính kéo giãn của vải góp phần xây dựng cơ sở cho thiết kế và lựa chọn vải phù hợp với yêu cầu của sản phẩm may. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cấu trúc tới tính kéo giãn của vải bông dệt thoi. Thông số cấu trúc vải được xác định theo các tiêu chuẩn TCVN, ISO và mô hình Peirce. Các đặc trưng kéo giãn của vải được xác định trên thiết bị KES-FB1 của hệ thống KESF (Kawabata Evaluation System for Fabric) gồm độ tuyến tính giãn LT, biến dạng đàn hồi kéo RT, công kéo WT và độ giãn EM theo hướng sợi dọc và ngang. Mối quan hệ giữa đặc trưng kéo giãn và thông số cấu trúc vải được thiết lập dựa trên kỹ thuật BMA (Bayesian Model Average). Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ tuyến tính đa biến giữa đặc trưng kéo giãn và thông số cấu trúc vải với hệ số R2 = 0,999. Độ dsfy, mật độ, chi số sợi và độ chứa đầy vải là những thông số cấu trúc ảnh hưởng đ áng kể tới đặc tính kéo giãn của vải thí nghiệm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009