Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỘNG CƠ DIESEL 6D16T KHI THAY ĐỔI TỶ LỆ KHÍ LPG

Nguyễn Văn Tuân

Tóm tắt


Động cơ diesel là nguồn động lực có hiệu suất cao được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trên các phương tiện vận tải hạng nặng. Nhiên liệu thay thế một phần hoặc toàn bộ diesel khoáng sử dụng cho động cơ diesel có thể kể đến như dầu thực vật, diesel sinh học, LPG… Một số nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy hiệu quả khi sử dụng LPG làm nhiên liệu cho động cơ diesel. Với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu môi trường, việc nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu cho động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam là cần thiết. Để có thể triển khai rộng rãi, cần có những nghiên cứu cơ bản đánh giá ảnh hưởng của LPG tới hiệu quá của động cơ diesel. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về công suất, suất tiêu hao nhiên liệu, khí thải động cơ khi thay đổi tỷ lệ bổ sung khí LPG cho động cơ diesel.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009