Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG CÔNG THỨC VÉC TƠ CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG H ĐỂ LIÊN KẾT CÁC TRƯỜNG CỤC BỘ VỚI MẠCH ĐIỆN NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NHỎ

Đặng Quốc Vương

Tóm tắt


Công thức véc tơ cường độ từ trường với mô hình bài toán từ từ tĩnh và từ động được phát triển thông qua phương pháp bài toán nhỏ để liên kết các trường cục bộ với mạch điện ngoài (dòng điện và điện áp). Phương pháp cho phép thực hiện liên kết giữa các trường/đại lượng cục bộ và các đại lượng toàn cục (dòng điện và điện áp) trong các miền nhỏ hữu hạn thông qua phương trình yếu nhận với véc tơ cường độ từ trường h. Trình tự của phương pháp được thực hiện như sau: chia một bài toán/mô hình hoàn chỉnh bao gồm các trường/đại lượng cục bộ và toàn cục (một trong các miền đó là các vùng mỏng) thành chuỗi các bài toàn nhỏ với các miền và đặc tính vật liệu khác nhau. Nghiệm tìm được của bài toán hoàn chỉnh là sự xếp chồng nghiệm của các bài toán nhỏ. Mỗi một bài toán nhỏ được giải trên miền và lưới riêng của nó mà không ảnh hưởng tới miền khác, điều này giúp cho việc chia lưới được dễ dàng hơn và giảm được thời gian tính toán của máy tính.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009