Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 49 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải thiện hiệu năng mạng chuyển mạch gói toàn quang đa chặng sử dụng phương pháp xử lý mào đầu điều chế vị trí xung sửa đổi

Cao Hồng Sơn

Tóm tắt


Bài báo trình bày mô hình và mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng chuyển mạch gói quang (OPS) đa chặng dựa trên các nút chuyển mạch gói toàn quang sử dụng khối xử lý mào đầu điều chế vị trí xung sửa đổi (MPPM) đề xuất. Các kết quả tính toán và mô phỏng cho thấy thời gian xử lý mào đầu của các nút trong mạng giảm đáng kể và tham số hiệu năng mạng dựa trên tỉ số tín hiệu trên nhiễu quang (OSNR) được cải thiện so với trường hợp mạng sử dụng giải pháp xử lý mào đầu điều chế vị trí xung thông thường (PPM).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009