Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Nguyễn Ngọc Hải

Tóm tắt


Lai Châu là tỉnh miền núi, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội có nhiều khó khăn. Công tác đầu tư xây dựng của tỉnh Lai Châu được Trung ương quan tâm, hỗ trợ từ nguồn vốn NSNN. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc sử dụng nguồn vốn từ NSNN nói chung, đặc biệt là hoạt động giải ngân vốn cho các dự án đầu tư XDCB nói riêng còn nhiều bất cập, gây lãng phí các nguồn lực lớn của đất nước. Xuất phát từ thực tiễn trên, áp dụng phương pháp định lượng, nghiên cứu này đã thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giải ngân vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Kết quả phân tích đã chỉ ra, có ba yếu tố tác động đến việc chậm giải ngân vốn NSNN trên địa bàn Tỉnh, đó là: (i) chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng; (ii) bố trí vốn đầu tư không kịp thời và (iii) thủ tục đầu tư xây dựng.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009