Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ BUỒNG CHÁY THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI

Nguyễn Phi Trường, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


Nhu cầu nâng cao hiệu suất, giảm ô nhiễm môi trường đối với động cơ nhiệt nói chung và động cơ đốt trong nói riêng đang là mối quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trên thế giới. Giải pháp cơ bản đáp ứng được yêu cầu trên đó là nghiên cứu quá trình cháy ở một buồng cháy có thể tích không đổi (Constant volume combustion chamber - CVCC). Bài báo này đề cập đến việc mô phỏng chế tạo CVCC và những ứng dụng của buồng cháy thể tích không đổi đến việc nghiên cứu đối với những nhiên liệu khác nhau như: sử dụng nhiên liệu diesel, ethanol và diesel sinh học, xăng và n-butan, nhiên liệu công nghiệp CPG (Compressor Producer Gas), dầu cọ nguyên chất và dầu diesel, nhiên liệu ethanol trộn với xăng. Từ các kết quả đó có thể làm cơ sở để định hướng thiết kế mô phỏng cũng như chế tạo tại điều kiện ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009