Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN ĐA MỤC TIÊU TRONG THIẾT KẾ MÁY XẺ GỖ NHIỀU LƯỠI DẠNG KHUNG THẾ HỆ MỚI

Đặng Hoàng Minh, Phùng Văn Bình, Nguyễn Việt Đức

Tóm tắt


Bài báo trình bày về phương pháp xây dựng mô hình toán đa tiêu chuẩn cho máy xẻ gỗ nhiều lưỡi dạng khung thế hệ mới. Mô hình toán này được xây dựng dựa trên nguyên lý quản lý vòng đời sản phẩm. Nó cho phép mô tả tổng thể các đặc tính hình học, động học và công nghệ của máy xẻ gỗ dưới dạng các ràng buộc kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, các tác giả đã xây dựng các hệ thức toán học tường minh, cho phép từ một bộ giá trị tham biến thiết kế đầu vào, tính ra được giá trị các hàm ràng buộc cùng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của máy xẻ một cách nhanh chóng và chính xác. Với mô hình toán thu được ở trong bài báo, có thể tiến hành bài toán thiết kế đa mục tiêu máy xẻ gỗ nhằm tìm ra các thông số thiết kế phù hợp nhất trong các bối cảnh sản xuất khác nhau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009