Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP 2D-DOA CÁC TÍN HIỆU TƯƠNG QUAN SỬ DỤNG MẢNG ĂNG TEN HÌNH CHỮ L

Nguyễn Tuấn Minh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Trọng Lưu

Tóm tắt


Bài báo trình bày một phương pháp định hướng đồng thời cả góc ngẩng và góc phương vị (2D-DOA) các tín hiệu tương quan sử dụng mảng ăng ten hình chữ L với nguồn nhiễu có ma trận hiệp phương sai dạng Toepltiz đối xứng. Phương pháp này áp dụng cho các tín hiệu có SNR nhỏ với số mẫu tín hiệu ít bằng cách sử dụng ma trận chuyển đổi để biến đổi ma trận hiệp phương sai tín hiệu thu được thành ma trận hiệp phương sai mới nhằm loại bỏ các thành phần nhiễu. Trong đó, sử dụng thuật toán PM cho phép giảm đáng kể độ phức tạp tính toán vì không cần khai triển giá trị riêng. Các kết quả được kiểm thử, đánh giá và so sánh với thuật toán MUSIC thông qua mô phỏng trên phần mềm Matlab.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009