Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TẤN CÔNG MẠNG NGANG HÀNG P2P CÓ CẤU TRÚC

Vũ Thị Thúy Hà

Tóm tắt


Mạng ngang hàng P2P đang trở nên khá phổ biến, đặc biệt các ứng dụng P2P chiếm một lượng băng thông khá lớn trên mạng Internet. Trong hệ thống mạng P2P tất cả các máy tham gia đều bình đẳng, nó đóng vai trò của cả máy chủ và máy khách đối với các máy khác trong mạng. Do thiếu xác thực tập trung nên mạng P2P có cấu trúc dễ bị tấn công bởi các kiểu tấn công khác nhau. Vì vậy vấn đề bảo mật mạng P2P có cấu trúc gặp rất nhiều khó khăn. Bài báo phân tích các vấn đề tấn công vào mạng ngang hàng có cấu trúc và một số kiểu tấn công DoS, DDoS, Man-in-the-Middle, tấn công nhiễm độc bảng định tuyến, tấn công mạo nhận, tấn công che khuất. Phần mô phỏng sử dụng OMNeT++ và OverSim để đánh giá ảnh hưởng của tấn công mạo nhận (Sybil attacks) vào mạng P2P có cấu trúc. Kết quả mô phỏng cho thấy ảnh hưởng của tấn công Sybil rất nghiêm trọng tới mạng P2P.Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009