Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẦN QUY HOẠCH MỞ RỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG GIẢI THUẬT MIN - CUT

Đinh Ngọc Sang, Nguyễn Hoàng Quốc Việt, Dương Thanh Long, Trương Việt Anh

Tóm tắt


Thị trường điện ra đời đã mang lại nhiều phúc lợi xã hội, tuy nhiên nghẽn mạch trên hệ thống điện xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Để giải quyết vấn đề này, quy hoạch mở rộng hệ thống là một trong các giải pháp cần thiết. Mặc dù quy hoạch mở rộng hệ thống đã được nghiên cứu nhiều, nhưng việc kết hợp các biện pháp quy hoạch vẫn còn là một thách thức. Do đó, việc xác định chính xác vị trí cần quy hoạch để tối ưu hóa khả năng sử dụng hệ thống điện hiện hữu, tiết kiệm chi phí đầu tư là một vấn đề khó. Bài báo đã áp dụng giải thuật Min-cut để xác định vị trí nút cổ chai của hệ thống, từ đó đưa ra các định hướng cần quy hoạch. Kết quả mô phỏng trên hệ thống điện IEEE 6 nút Garver đã cho thấy hiệu quả của phương pháp đề xuất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009