Chi tiết về Tác giả

Bích Hạnh, ThS Trần

  • S. 09 (2018) - Bảo tồn và Phát triển
    Về đoàn cán bộ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đi học ở Liên Xô năm 1951
    Tóm tắt  PDF