Tạp chí Thế giới Di sản, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GS.TS Nguyễn Anh Trí: "Xã hội và nhà khoa học tin tưởng là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Ngọc Đăng

Tóm tắt


Ở nước ta, nhiều thế hệ nhà khoa học trong các lĩnh vực đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Những di sản mà họ để lại có giá trị vô cùng to lớn. Nhận thấy tầm quan trọng của loại di sản này, năm 2008, một nhóm bác sĩ của Công ty Công nghệ và Xét nghiệm Y học (MEDLATEC) đã sáng lập Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (TTDS) và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (CVDS) với chức năng sưu tầm, lưu giữ, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF