Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Tuấn Cường
Biên tập viên
Journal of Energy Science and Technology, EPU
Email: cuongnt@epu.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Hoa
Email: lehoa70@vista.gov.vn  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội