Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại ba khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016

Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Trần Ngọc Trân

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ WISN (Workload Indicators of Staffing Need: Bộ chỉ số về khối lượng công việc để tính nhu cầu nhân lực y tế) để đánh giá khối lượng công việc điều dưỡng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 với 2 mục tiêu chính: 1/ Xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của điều dưỡng tại 3 khoa năm 2016 và 2/ Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại 3 khoa.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính, rà soát số liệu thứ cấp. Đối tượng là 54 điều dưỡng tại 1 khoa ngoại và 2 khoa nội của bệnh viện.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: sự phân bổ nhu cầu nhân lực ở các khoa chưa phù hợp với nhân lực hiện có. Năm 2016 Khoa Nội Tiêu hoá huyết học lâm sàng thiếu 5 điều dưỡng, điều dưỡng các khoa này chịu áp lực công việc rất lớn. Ngược lại, khoa Ngoại Niệu thừa 2 điều dưỡng, và khoa Nội Thần kinh đủ điều dưỡng. Điều dưỡng 2 khoa này không chịu áp lực công việc. Nghiên cứu cũng phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc của điều dưỡng: Sắp xếp bố trí nhân lực chưa phù hợp, nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người bệnh tăng, thủ tục hành chính phức tạp, sắp xếp bố trí các khoa phòng chưa phù hợp ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại bệnh viện.

Khuyến nghị: Sắp xếp thời gian nghỉ hợp lý để đảm bảo đủ nhân lực làm việc, giảm tải các thủ tục hành chính, tập trung nhân lực cho công việc dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, ứng dụng bộ công cụ WISN giúp xác định nhu cầu nhân lực trong bệnh viện.