Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lực lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá: thực trạng và những vấn đề của giáo viên tiểu học

NGUYỄN CÔNG KHANH, ĐỖ THỊ HƯỚNG

Tóm tắt


    Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả khảo sát 575 giáo viên tiểu học trên cả nước về năng lực lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá học sinh, một trong 6 năng lực thành phần của năng lực đánh giá giáo dục. Kết quả khảo sát cho thấy, giáo viên tiểu học đã biết cách lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá, tuy nhiên, vẫn còn tỷ lệ không nhỏ giáo viên tiểu học có năng lực này ở mức thấp. Kết quả khảo sát thực trạng cũng chỉ ra những vấn đề (điểm yếu) của giáo viên tiểu học, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thể hiện năng lực lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá của giáo viên, góp phần cung cấp thông tin trong việc xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn và đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực này của giáo viên tiểu học     

Toàn văn: PDF