Chi tiết về Tác giả

Anh Loan, Trịnh Thị Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức