Chi tiết về Tác giả

Anh, Trịnh Tố Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức