Chi tiết về Tác giả

Bình, Phạm Thị Thanh Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức