Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Mạnh Hiệu trưởng, Trường Đại học Hồng Đức